Arbete i avverkningslag

Del 1 – Grundläggande kunskaper

Arbete i avverkningslag del 1 ska ses som en plattform, som innehåller det mesta av den kunskap en förare behöver lära sig, innan han börjar köra en maskin, i produktionen.

Bokens första kapitel handlar om det allra viktigaste i sammanhanget: Säkerhet och arbetsmiljö. Härefter betas några ”mjuka” områden av: Maskinföraren –ansiktet utåt, Ansvar, social kompetens och laganda samt Kommunikation. Dessa ”mjuka” områden är kanske några av de allra viktigaste när det handlar om att få en organisation eller arbetslag, att fungera väl.

Kapitlet Vid brand lär ut en kunskap som föraren måste ha med sig för att brandförsäkringen ska gälla fullt ut. Terrängens betydelse för avverkningen redovisar det, som för författaren inneburit den största utmaningen att beskriva i text och bild, men ändå är så viktigt för en duktig förare att ha med sig. Grundläggande körteknik, Fastkörning och Avverkningsplanering är också sådant som en maskinförare bör känna till.

Del 1 avslutas med kapitlet Mätningsbestämmelser om är det mycket viktiga regelverk, som till stor del bestämmer hur arbetet, i ett fungerande avverkningslag, ska utföras. Här har dessa omfattande bestämmelser ”kokats ned” och sammanställts på ca 67 sidor, som är rikligt illustrerade.

Del 2 – Praktisk produktion

Arbete i avverkningslag del 2 ska ses som en påbyggnad av del 1. Denna bok innehåller sådan information och kunskap som visserligen kan inhämtas innan, men ännu hellre i samband med att maskinen körs. Här ingår många handfasta instruktioner och tips som kan vara till nytta, i samband med att arbetet utförs. Arbetet har brutits ned till detaljnivå och i vissa delar har försök gjorts för att skapa toleranser kring arbetets utförande. Boken börjar med kapitlet Avverkningen och innehåller det mesta om själva avverkningsarbetet.

I kapitlen Skotning –grundläggande, Arbetet vid vältplatsen samt i kapitlet Skotning och system redovisas det arbete som omfattar det mesta av skotningsarbetet. I boken redovisas olika metoder när det gäller Förbättring av basvägen och även den ack så viktiga men ofta bortglömda; Planeringen av vändplatsen.

Ett bokpaket på över 660 sidor och 5 olika språk!

Arbete i avverkningslag utkom i sin första version hösten 2008. Verket har skapats med en avsikt om att täcka in all den kunskap som en skogsmaskinsförare bör behärska. Och denna är av mycket olika art, eftersom en förare måste kunna så vitt skilda områden som exempelvis kommunikation, vattenvård, skötsel av maskinen eller planering av vältplatsen!

En stor uppgradering har senare gjorts, bland annat har ett stort material omfattande GROT-hantering framtagits, vilket nu finns med i nyaste upplagan.

Från början var avsikten att allt skulle rymmas i en bok. Den hade dock blivit alltför tjock eftersom alstret idag omfattar 660 sidor.

Författarens målsättning var från börja att förmedla så mycket som möjligt av informationen/kunskapen med hjälp av bilder. Därför är böckerna speciella på det sätt att de är rikligt illustrerade med hjälp av ca 750 foton och illustrationer. Pilar, ringar, symboler, etc förstärker förmedlandet av kunskap varför böckerna kan sägas hålla en oslagbar pedagogisk nivå.

Inget av det som redovisas i böckerna har lämnats åt slumpen, och så ej heller namnet: Avverkningslag. Ty även namnet förmedlar en viktig grundsyn hos författaren: Varje länk i kedjan, från planerare till att virket ligger i vältor, måste arbeta rätt, utifrån rätt kunskapsnivå, för att den sammanlagda prestationen ska bli den bästa, och den bästa ekonomin ska kunna uppnås.

Arbete i avverkningslag finns översatt till engelska, finska, lettiska och litauiska och används idag av både skolor och företag runt om i hela världen.

 

Ledorden Arbetsmiljö, Kvalitet och Produktion

Böckerna har underrubrikerna Arbetsmiljö, Kvalitet och Produktion. I varje detalj har faktainnehållet noga vägts i förhållande till dessa underrubriker och i just denna nämnda ordning. Eftersom en arbetsgivare har skyldighet att anvisa säkra metoder för arbetets utförande, fungerar böckerna väl, även sett från detta krav.

 

Omfattande material kring GROT-hantering

Det nyaste upplagan innehåller ett omfattande material kring GROT-hantering. Grothantering – Allmän del är just en mer allmän del som beskriver en stor del av bakomliggande faktorer till den allt växande grot-hanteringen, samt en hel del om hälsorisker i samband med arbetets utförande. Grothantering-Planering och tillredning beskriver en omfattande kunskap kring planeringen inför och i samband med grotuttag men även tillredningen av grot, utfört av skördarföraren. Grotskotning och avtransport behandlar ”allt” det som föraren av GROT-skotaren bör känna till, både när det gäller körteknik och när det gäller planering. Material finns även med som riktar sig till ”flisaren” och till den som utför avtransporten.

Vi hävdar, att en person, oavsett bakgrund och tidigare kompetens, som tagit del av – och tagit till sig, informationen i dessa båda böcker, har en tämligen god insikt i det arbete som utförs i ett avverkningslag!

 

Garanti på våra böcker

Kunskap och kompetens är dynamisk. En verklig yrkesman är alltid öppen till att lära sig mera, eller att lära om. Denna handbok gör anspråk på att utgöra en bas för den verklige yrkesmannen, och det ger vi en garanti för! Finner du felaktigheter eller kan tillföra kompetens som innebär en förändring av bokens innehåll får du kostnadsfritt en ny bok ur den kommande upplagan.

Har du något du vill tillägga eller påpeka kring bokens innehåll är du välkommen att kontakta oss. Skicka gärna ett meddelande via länken ”Kontakta oss”.